Удружење за заштиту велике дропље је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области заштите природе.

Циљеви Удружења су: заштита популације велике дропље, заштита и унапређење станишта у Специјалном резервату природе „Пашњаци велике дропље“, едукација локалног становништва о значају очувања и заштите станишта, организовање активности на рехабилитацији угрожених подручја, јавно залагање за промену навика у погледу коришћења и чувања природних ресурса и у погледу поступања са отровним и отпадним материјалима, очување традиције и развој руралног туризма.