Специјални резерват природе „Пашњаци велике дропље" представља типичан, простран, равничарски панонски предео који је испресецан мозаиком степских, слатинских, ливадских, мочварних и ораничних екосистема са карактеристичном флором и фауном. Овакав сплет станишта представља уточиште и јединој преосталој популацији велике дропље у Србији.