Подручје резервата одликује мозаик равничарских степских, слатинских и барских екосистема. Темељна вредност овог природног добра је једина преостала популација велике дропље (Otis tarda) у Србији, на југоисточном рубу њеног средњеевропског ареала. Велика дропља се налази на светској Црвеној листи (IUCN: Red List) угрожених врста и представља строго заштићену врсту у Србији (Сл. гласник РС 5/2010). Њено станиште представља очувани типични панонски предео, са особеним биљним заједницама и флором и фауном чији су бројни представници строго заштићене врсте и врсте од значаја за заштиту по међународним критеријумима.