U niziji, u severnom Banatu, izdvajaju se dve morfološke celine: aluvijalna ravan i lesna terasa. Najveću aluvijalnu ravan ima reka Tisa, dok su njene pritoke Moriš i Zlatica formirale manje aluvijalne ravni. Na aluvijalnoj ravni reke Zlatice se prostire rezervat prirode „Pašnjaci velike droplje“. Ova ravan je razuđena i široka. Ispresecana je mnogobrojnim dolinama koje predstavljaju ostatke starih tokova Zlatice. Od morfoloških oblika aluvijalna ravan ima meandre, mrtvaje, obalske gredice i obalske brežuljke. U centralnom delu rezervata nalazi se jedan takav meander. Geološki, aluvijalna ravan je sastavljena od fluvijalnih peskova i muljevite gline.Lesna terasa u severnom Banatu dezintegrisana je aluvijalnim ravnima na više delova ostrvskog oblika. Na pojedinim mestima, kao i po obodu rezervata, to su ostrvca. Lesnu terasu grade barski, pretaloženi i suvozemni les. Barski les ima najveće prostranstvo, on sadrži dosta gline i porozan je. Na površini barskog lesa voda se duže zadržava. Tamo gde je vlažnost veća, usled pliće izdani, stvaraju se slatine.

Osnovni tipovi zemljišta su ritska smonica, zaslanjena i alkalizovana, po kojoj je mozaično raspoređen solonjec. Sa okolnih područja prodire i černozem karbonati i livadska crnica.

Osnovne hidrološke karakteristike čitavog severnog Banata uslovljava reka Tisa, a na područje koje nastanjuje velika droplja imaju uticaj i reka Zlatica, kao i kanali koji čine deo hidrocistema DTD. Hidrološke prilike samog rezervata cu promenljive i variraju od izuzetno sušnih, do godina sa visokim podzemnim vodama.

Područje severnog Banata, u kojem je prisutna populacija velike droplje, ima stepsko-kontinentalnu klimu, sa relativno malo padavina i dominantnim vetrovima košavom i severcem.

Izražen mezo- i mikroreljef, neujednačen salinitet i promenljiva vlažnost pedološke podloge, izraženi klimatski ekstremi, ali i antopozoogeni uticaji, osnova su opštih ekoloških karakteristika poslednjeg prebivališta velike droplje kod nas.

Vegetaciju područja karakteriše postojanje veoma interesantnog mozaika-komleksa billjnih zajednica, kako tipično panonskih, tako i onih specifičnih samo za pojedine lokalitete ili za region severnog Banata u celini. Na području se smenjuje slatinska, džombasta i stepska vegetacija, kao i sastojine tršćaka.Poseban pečat dobru daje zajednica devesilja i zvazdana, sa izrazitom gustinom i visinskom dominacijom devesilja.