Specijalni rezervat prirode „Pašnjaci velike droplje" predstavlja, tipičan, prostran, ravničarski panonski predeo koji je ispresecan mozaikom stepskih, slatinastih, livadskih, močvarnih i oraničnih ekosistema sa karakterističnom florom i faunom. Ovakav splet staništa predstavlja utočište i jedinoj preostaloj populaciji velike droplje u Srbiji.